Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

O nas

Podstawy prawne

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

§ 1.
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

§ 2.

 1. Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców.
 2. Główny Inspektor Pracy reprezentuje Państwową Inspekcję Pracy na zewnątrz oraz kieruje całokształtem jej działalności i wydaje w tym zakresie zarządzenia.
 3. Główny Inspektor Pracy może, w formie pisemnej, upoważnić swoich zastępców oraz osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi albo komórkami organizacyjnymi do działania w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3.

 1. Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:
  • Główny Inspektor Pracy;
  • okręgowi inspektorzy pracy;
  • inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.
 2. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są:
  1. Główny Inspektorat Pracy;
  2. okręgowe inspektoraty pracy;
  3. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 4.

 1. W skład okręgowych inspektoratów pracy mogą wchodzić następujące komórki organizacyjne:
  • 1) sekcje;
  • 2) sekcje krajowe;
  • 3) sekretariaty.
 2. W okręgowych inspektoratach pracy mogą być tworzone oddziały i biura terenowe.
 3. Organizację wewnętrzną okręgowych inspektoratów pracy i Ośrodka określają regulaminy organizacyjne nadane przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek odpowiednio okręgowych inspektorów pracy i dyrektora Ośrodka.

§ 5.

 1. W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • 1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;
  • 2) Departament Budżetu i Finansów;
  • 3) Departament Informatyki;
  • 4) Departament Kadr i Szkoleń;
  • 5) Departament Legalności Zatrudnienia;
  • 6) Departament Nadzoru i Kontroli;
  • 7) Departament Organizacyjny;
  • 8) Departament Planowania, Analiz i Statystyki;
  • 9) Departament Prawny;
  • 10) Departament Prewencji i Promocji;
  • 11) Sekcja Audytu Wewnętrznego;
  • 12) Sekcja Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy;
  • 13) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;
  • 14) Biuro Informacji;
  • 15) Kancelaria Tajna.
 2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora Pracy.

§ 6.
Główny Inspektor Pracy może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.

§ 7. (uchylony)

§ 8.
Główny Inspektor Pracy wydaje Biuletyn Urzędowy Państwowej Inspekcji Pracy.

Przypisy:

Powyższe Zarządzenie Marszałka z dnia 27 sierpnia 2007 r. zostało zmienione przez:

 1. Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 8, poz. 76,
 2. Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 2, poz. 19),
 3. Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 83, poz. 851),
 4. Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. poz. 1189).
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź do ustawy

Szukaj

Logo PIP

Menu