Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 marca 2024
6:21 minut

Ustawodawca celem umożliwienia realizacji usługi zapewniania osób do pracy przez podmioty zewnętrzne wprowadził zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy usługę pracy tymczasowej, mającą być odpowiedzią na problem pracodawców ze skompletowaniem załogi, która będzie w stanie wykonać wszystkie niezbędne w procesie pracy zadania.

Praca tymczasowa polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz osób niebędących pracownikami i kierowaniu ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przywołany akt prawny wskazuje definicję pracy tymczasowej: „za pracę tymczasowa należy uznać wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
  1. a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  2. b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  3. c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.”

W praktyce najczęstszym uzasadnieniem stosowania pracy tymczasowej jest powód wskazany przez ustawodawcę pod literą b cytowanego przepisu, czyli brak możliwości terminowego wykonania zawartych kontraktów przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje cały proces pracy tymczasowej począwszy od ustalenia praw pracowniczych i obowiązków pracowników tymczasowych poprzez obowiązki pozostałych podmiotów procesu tj. podmiotu kierującego pracownika tymczasowego do pracy (agencja zatrudnienia) oraz podmiotu korzystającego z pracy pracownika tymczasowego (pracodawca użytkownik). Dodatkowo, przywołany akt prawny wskazuje również maksymalne okresy w jakich pracodawca użytkownik może korzystać z usług pracownika tymczasowego.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. - jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców, i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (KRAZ).  

Z praktyki prowadzonych w ostatnich latach kontroli wynika jednak, że pracodawcy coraz częściej decydują się korzystać z usługi outsourcingu (umowy o świadczenie usług sporządzonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego), która niejako zastępuje proces pracy tymczasowej opisany powyżej. Z punktu widzenia organów kontrolujących przestrzeganie praw pracowniczych opisywane zjawisko jest niepożądane, zastępowana jest bowiem usługa, której każdy aspekt jest uregulowany zapisami specjalnie powołanej w tym celu ustawy, usługą świadczoną wyłącznie na podstawie zapisów kodeksu cywilnego, w ramach gwarantowanej swobody zawierania umów.  

Outsourcing, czym jest?

Celem rozpoczęcia rozważań na temat usługi outsourcingu i jego stosowania w procesie pracy należy zdefiniować samą usługę. W polskim prawodawstwie nie ustanowiono, jak do tej pory, definicji legalnej opisywanej usługi.  Definicje opisywanej usługi możemy znaleźć natomiast w orzecznictwie sądowym oraz w dostępnej literaturze naukowej:

„Outsourcing definiowany jest jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom gospodarczym.”

„Umowa outsourcingu usług to umowa nienazwana według Kodeksu cywilnego. Można ją określić jako umowę świadczenia usług na warunkach zlecenia bądź o charakterze mieszanym, z elementami umowy o dzieło czy dostawy. Umowa outsourcingu w praktyce może przyjmować różne formy (…) formy outsourcingu występujące w obrocie mogą dotyczyć np. usług: informatycznych, księgowych, logistycznych, transportowych, obsługi administracyjnej czy marketingowych.”

Sąd Najwyższy wypowiedział się również w zakresie różnic między usługą outsourcingu, a usługą pracy tymczasowej:

„Kwestia odróżnienia outsourcingu pracowniczego od umowy zlecenia lub świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych może nasuwać trudności. W ocenie obecnego składu Sądu Najwyższego podstawową cechą odróżniającą outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników własnych lub też świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych jest brak bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego) wykonawców w stosunku do podmiotu (insourcera), u którego takie usługi lub praca są wykonywane. W przypadku skierowania pracownika przez outsourcera do pracy w innym podmiocie, pracownik ten może podlegać jedynie pośredniemu i krótkotrwałemu zwierzchnictwu w nowym miejscu pracy”. 

Jak wynika z powyższych definicji istotą outsourcingu jest wydzielenie ze struktury własnego przedsiębiorstwa obszaru lub zakresu czynności, których wykonywanie zleca się jednostce zewnętrznej wyspecjalizowanej w interesującym nas zakresie usług lub obszarze. Dobrymi przykładami spełniającymi założenia przywołanych powyżej definicji będą usługi polegające np. na sprzątaniu pomieszczeń, świadczeniu usług księgowych, obsługi systemów informatycznych lub zapewnieniu cateringu. W przypadku opisanych usług kierujący przedsiębiorstwem zleca podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w danej działalności zapewnienie wykonania usługi. Podmiot zlecający ocenia wyłącznie efekt wykonanych działań, zazwyczaj w żaden sposób nie ingerując w bieżące wykonanie czynności przez podmiot świadczący usługę.

Usługi outsourcingu w praktyce kontrolnej

Niestety, jak pokazuje praktyka przeprowadzonych kontroli, rzeczywiste korzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie, najczęściej przybiera charakter kierowania osób do pracy w podmiocie korzystającym z usług. Dla zobrazowania powyższego zjawiska przywołam dwa przykłady z praktyki kontrolnej, w których stwierdzono, że stosowana usługa outsourcingu nosi znamiona pracy tymczasowej i jest stosowana w celu m.in. obejścia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Przypadek nr 1

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę w podmiocie „A”, w związku z wypadkiem zaistniałym w przedsiębiorstwie „B”. Wypadkowi uległ cudzoziemiec świadczący czynności w ramach umowy zlecenia zawartej z podmiotem „A” W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że podmiot „A” świadczy usługi polegające na kierowaniu osób(cudzoziemców) do pracy na rzecz podmiotów trzecich, w tym do podmiotu „B” w ramach usługi outsourcingu.

                W związku z zaistniałym wypadkiem kontrolą objęto również prawidłowość świadczenia usług outsourcingu przez podmiot kontrolowany. Dokonano sprawdzenia danych zawartych w rejestrze KRAZ. W wyniku sprawdzenia ustalono, iż podmiot nie figuruje w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. W wyniku kontroli przeprowadzonych zarówno w podmiocie „A” oraz „B” ustalono, że usługa świadczona przez podmiot udostępniający osoby nosi cechy pracy tymczasowej takie jak m.in. pozostawanie osób skierowanych pod nadzorem i kierownictwem podmiotu korzystającego z usług w/w osób oraz świadczenie czynności razem z pracownikami podmiotu korzystającego. Powyższe wskazało na świadczenie usług pracy tymczasowej bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia przez podmiot „A”. W związku z powyższym inspektor pracy w wyniku przeprowadzonej kontroli podmiotu „A” i skierował wniosek o ukaranie osoby reprezentującej podmiot na podstawie art. 121 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. („Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, świadcząc usługi w zakresie: pracy tymczasowej(…), podlega karze grzywny od 3000 do 100 000 zł.”).

Więcej na ten temat w artykule inspektora pracy Krystiana Kubraka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, opublikowanym w magazynie „Inspektor Pracy" w numerze 2/2024 do pobrania poniżej.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu