• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.01.2020

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@olsztyn.pip.gov.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy przyjmowanie różnego rodzaju zgłoszeń, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy poprzez e - formularz, mailowo lub innej przyjętej formie.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zaś w innym przypadkach na podstawie:
• udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• zawartych umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4. W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, zaś w innym przypadkach na podstawie:
• udzielonej zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane między jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, gdy konieczność taka zaistnieje w toku prowadzonych czynności, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi m.in. właściwości miejscowej organów, a będzie to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych;
• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
• prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz koniecznym do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w przypadku gdy ich przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne