Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 25 października 2023
1:41 minut

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu

Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie
10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29

Nr rej.: 100109-602-K034-Oa01-Oz61/23

Na podstawie art. 26 § 1 w zw. z art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1124 z późn.zm.) oraz w zw. z art. 131 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1375 z późn.zm.), oskarżyciel publiczny - inspektor pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, zawiadamia pokrzywdzonych pracowników Silvan sp. z o.o. o przesłaniu do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Olecku (ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko) wniosku o ukaranie osoby odpowiedzialnej za zaistnienie naruszeń prawa stwierdzonych w czasie kontroli w Silvan sp. z o.o. (Jaśki 18C, 19-400 Olecko), pod zarzutem popełnienia wykroczenia z art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465).

Pouczenie:
1. Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu pokrzywdzony może w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie, że będzie działać obok oskarżyciela publicznego – inspektora pracy, jako oskarżyciel posiłkowy. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa (art. 26 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

2. Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego (art. 30 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
3. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo złożenia wniosku o niezamieszczanie w protokole oraz w innych dokumentach danych dotyczących miejsca jego zamieszkania i miejsca pracy (art. 37 § 13 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 148a i art. 156a Kodeksu postępowania karnego).

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu