Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 30 października 2023
2:16 minut

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? - rozmowa Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie z Gazetą Olsztyńską.

W Polsce łączną liczbę emigrantów szacuje się na około 3,5 – 4 mln, z czego 60-75% stanowią Ukraińcy (Raport WEI z 17.09.2023 r.) Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r. legalną pracę na terenie RP wykonuje ponad 980 tyś. cudzoziemców, z czego prawie 690 tyś. to obywatele Ukrainy.

Niestety, problem nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców jest aktualny. Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono podczas 728 kontroli PIP. Odsetek nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców wyniósł 11,4 proc., co przekłada się na 1,96 tys. osób pracujących na czarno. Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE w Polsce łączy się z wieloma formalnościami, których trzeba dopełnić, aby taka praca była zgodna prawem. Zatrudnienie cudzoziemca, zwłaszcza z kraju trzeciego, wymaga spełnienia określonych warunków – w przeciwnym razie może dojść do nielegalnego powierzenia pracy.

 Przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi podmiot powierzający powinien się upewnić, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać w Polsce

— mówi Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie w rozmowie z Gazetą Olsztyńską i dodaje:

Obowiązujące przepisy pozwalają zatrudnić bez zezwolenia na pracę cudzoziemców, którzy między innymi zamieszkują w Polsce na stałe i posiadają odpowiednie tytuły pobytowe, udokumentowali swoje polskie pochodzenie (posiadają ważną Kartę Polaka) lub są małżonkami obywatela polskiego, jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z zawarciem małżeństwa.

Od kilku lat obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii i Gruzji mogą pracować w Polsce dzięki tzw. uproszczonej procedurze. Oznacza to w praktyce, że wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga przeprowadzenia bardzo szczegółowego postępowania, związanego z koniecznością poszukiwania pracowników w lokalnym środowisku bezrobotnych oraz spełnienia innych szczegółowych warunków wydawania tych zezwoleń. Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie wyjaśnia:

(…) pracodawca musi złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce stałego pobytu, pisemne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, według urzędowego wzoru, a urząd — wpisać to oświadczenie do ewidencji oświadczeń jeszcze przed podjęciem przez cudzoziemca pracy. Praca musi być wykonywana na warunkach określonych w oświadczeniu, okres jej wykonywania określony w złożonym oświadczeniu nie przekracza 24 miesięcy i nie jest to praca uznana przez przepisy za pracę sezonową. Co ważne — wszystkie te warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Cała rozmowa z Okręgowym Inspektorem Pracy w Olsztynie, dotycząca m.in. legalnego zatrudnienia cudzoziemców jest dostępna pod linkiem:

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? - Gazeta Olsztyńska (gazetaolsztynska.pl)

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu