Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 18 marca 2024
4:49 minut

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Adres: ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista/referent prawny

w Oddziale w Elblągu, z możliwością skierowania na aplikację inspektorską.

      (nazwa komórki organizacyjnej)

Miejsce wykonywania pracy:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Oddział w Elblągu, ul. Grunwaldzka2/B14/F, 82-300 Elbląg

(jeśli praca w oddziale wskazać pełna nazwę i adres oddziału)

 1. Wymiar czasu pracy: pełny
 2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
 • wykształcenie wyższe z tytułem mgr lub mgr inż.

preferowane kierunki*: budownictwo, mechanika i budowa maszyn, energetyka lub pokrewne, leśnictwo, rolnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, inżynieria i technologia chemiczna, prawnicze, administracyjne;

 • minimum 1 rok stażu pracy w ramach stosunku pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • ogólna wiedza z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 • wiedza ogólna z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • W przypadku kandydatów z wykształceniem prawniczym na stanowisko referenta prawnego:
   udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych z zakresu prawa pracy;
  •    prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z rozpoznawaniem środków odwoławczych;
  •    rozpoznawanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  •    współpraca z partnerami społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej.
 • W przypadku kandydatów z wykształceniem technicznym na stanowisko młodszego specjalisty:
   prowadzenie działalności prewencyjnej i promocyjnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  •    współpraca z partnerami społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej,
  •    wprowadzanie danych oraz tworzenie sprawozdań w systemach informatycznych związanych z działalnością kontrolno-nadzorczą i prewencyjną;
  •    realizacja zadań służących bieżącej obsłudze Okręgowego Inspektoratu Pracy. 

Osoby, które zostaną zatrudnione na wskazanych powyżej stanowiskach, po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej, w trakcie trwania stosunku pracy będą mogły zostać skierowane do uczestnictwa w rocznej aplikacji inspektorskiej, w trakcie której odbędą: 

 •  szkolenie teoretyczne w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,
  •    szkolenie praktyczne w okręgowym inspektoracie pracy lub w jego oddziale.

Oprócz pozytywnego przejścia procedury rekrutacyjnej, o której mowa powyżej, kandydaci na inspektorów pracy muszą spełnić wymagania dla osób nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne (inspektorów pracy) wskazane w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2022.0.1614 t.j.), m.in.:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie być osobą karaną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków służbowych;
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W trakcie procedury rekrutacyjnej związanej z aplikacją inspektorską kandydaci proszeni są o złożenie stosownych oświadczeń, dotyczących spełniania powyższych wymogów.

Po zakończeniu aplikacji inspektorskiej i zdaniu egzaminu państwowego oraz uzyskaniu uprawnień inspektorskich, do zakresu obowiązków należy:

 •  wykonywanie i realizacja zadań kontrolno-nadzorczych w zakładach różnych branż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgodnie z Ustawą z dnia 13.04.2007 o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2022.0.1614 t.j):
  •    prowadzenie działań prewencyjno-promocyjnych,
  •    doradztwo w zakresie prawa pracy i bhp.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • list motywacyjny i życiorys (CV) wraz z danymi umożliwiającymi kontakt (telefon, adres poczty elektronicznej) z osobą składającą ofertę,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
  • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym niezbędne jest dołączenie kopii ich tłumaczenia na język polski sporządzonej przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku składania oferty w formie papierowej, oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 1. Termin składania dokumentów: 29.03.2024 r.

O ważności oferty kandydata/kandydatki decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 1. Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Adres: ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko – młodszy specjalista/referent prawny z możliwością skierowania na aplikację inspektorską”

      (pełna nazwa stanowiska, nazwa komórki organizacyjnej do której prowadzony jest nabór)

 1. Oferujemy**:
 • stabilne zatrudnienie,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) oraz system nagród,
 • szkolenia doskonalące, możliwość uzyskania dofinansowania kosztów nauki,
 • dofinansowanie wypoczynku, aktywności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 1. Informacje dodatkowe:

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niezwłocznie niszczone po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Informację publikuje się na okres 14 dni.

 1. Osoba do kontaktu: Bogumiła Wasyleczko; tel. 89 524 13 16

 

* należy wskazać zgodne z zapotrzebowaniem w danym naborze

** należy dodać benefity specyficzne dla danej jednostki lub usunąć, jeżeli nie dotyczy

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu