Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 16 sierpnia 2023
1:9 minut
Grafika Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Stanowisko
Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN
dotyczące przedłużenia o 3 lata okresu przejściowego
dla wartości dopuszczalnego stężenia
tlenku azotu na poziomie 2,5 mg/m3
w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli,
do 21 sierpnia 2026 r.

 1. Tlenek azotu jest substancją methemoglobinotwórczą i nitrozylohemoglobinotwórczą, działającą szkodliwie na układ oddechowy. Ostatnie wyniki badań przeprowadzonych w kopalniach węgla kamiennego oraz w kopalniach soli kamiennej (w Niemczech) wskazały na konieczność zaostrzenia wartości dopuszczalnego stężenia dla tlenku azotu. Przyjęto wskaźnikową wartość dopuszczalną na poziomie  2,5 mg/m3 (2 ppm) bez ustalenia wartości krótkoterminowej (NDSCh). Taka wartość, zgodnie z prawem UE, czyli dyrektywą 2017/164/UE, musi być transponowana do prawa polskiego
  w terminie przewidzianym w dyrektywie oraz rozporządzeniu MRPiPS
  z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz. U.  2018, poz. 1286), tj. do 21 sierpnia 2023 r.
 2. Biorąc pod uwagę problemy z wdrożeniem dopuszczalnej wartości dla tlenku azotu
  w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli, uznano, że należy wydłużyć okres  przejściowy o 3 lata, a rozpoczęte przedsięwzięcia techniczne, technologiczne
  i organizacyjne oraz czas ich realizacji z uwzględnieniem najlepszych praktyk
  i dostępnych technologii w celu ograniczenia narażenia na tlenek azotu występujący
  w podziemnych wyrobiskach górniczych i przy budowie tuneli umożliwią osiągnięcie wartości przyjętej, zgodnie z dyrektywą 2017/164/UE, tj. 2,5 mg/m3. Termin: 2026 rok.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu