Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@olsztyn.pip.gov.pl.
  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy przyjmowanie różnego rodzaju zgłoszeń, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zaś w innym przypadkach:
  • na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • w związku z zawieranymi umowami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dane osobowe mogą być przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO, zaś w innym przypadkach na podstawie:
  • udzielonej zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Ponadto, dane mogą być przekazywane między jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, gdy konieczność taka zaistnieje w toku prowadzonych czynności, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi m.in. właściwości miejscowej organów, a będzie to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane oraz do których są przetwarzane, jednak nie krócej niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r.
 8. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych;
  • do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej;
  • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz koniecznym do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w przypadku gdy ich przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie jest p. Ewa Zadłużna, zastępcą - p. Aleksandra Bancerz.