Deklaracja dostępności Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Dąbrowska-Bajorek.
 • E-mail: agnieszka.dabrowska-bajorek@olsztyn.pip.gov.pl
 • Telefon: 895241321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
 • Adres: ul. Kopernika 29 10-512 Olsztyn
 • E-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl
 • Telefon: 895274275

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty użytkowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zostały wybudowane w okresie, kiedy nie obowiązywały wymogi dotyczące swobodnej komunikacji wewnątrz budynku.

Siedziba Okręgu znajdująca się przy ul. Kopernika 29 w Olsztynie jest częściowo przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Po lewej stronie od wejścia budynku funkcjonuje podjazd, który osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich umożliwia swobodne dotarcie z poziomu chodnika na poziom parteru. Ponadto podjazd jest wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe posiadają minimalną szerokość 90 cm oraz wyposażone są w uchwyty, które pozwalają na otwarcie przy zastosowaniu minimalnej siły. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym udzielane są porady prawne i przyjmowane są skargi. Takie rozwiązanie ułatwia dostępność osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcjami ruchu z uwagi na fakt, iż pomieszczenia biurowe znajdują się na III i IV piętrze budynku. Korytarz oraz ww. pomieszczenie nie posiadają odcinków pochyłych oraz progów. Przed budynkiem siedziby Okręgu jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym (D-18) z umieszczoną pod nim tabliczką (T-29) oraz znakiem poziomym (P-20, P-24) umieszczonym na nawierzchni barwy niebieskiej.

W przypadku Oddziałów w Ełku i Elblągu istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych. W siedzibie Oddziału w Elblągu funkcjonuje urządzenie radiowe do „przyzywania” na poziom parteru pracownika udzielającego porad prawnych, gdyż pomieszczenia oddziału znajdują się na I piętrze budynku. Drzwi wejściowe do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm oraz wyposażone są w uchwyty, które pozwalają na otwarcie przy zastosowaniu minimalnej siły. Korytarz nie posiada odcinków pochyłych oraz progów.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku siedziby Okręgu w Olsztynie oraz Oddziałów w Ełku i Elblągu.

W budynkach siedziby Okręgu i Oddziałów brak jest windy oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Udogodnienia

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.