Dodano: 30 kwietnia 2024
2:49 minut
28 kwietnia na całym świecie obchodzono „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”. To wyjątkowy dzień, mający na celu zwrócenie uwagi na znaczenie bezpiecznych warunków pracy oraz promowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia.

 

       Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie aktywnie włączył się w działania prewencyjne, których celem było podniesienie świadomości pracowników i pracodawców, w obliczu zagrożeń występujących w zakładach pracy. Podczas konferencji "Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem zatrudnionych w epoce industrializacji gospodarki 4.0", która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2024 r., Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, Pan Jarosław Kowalczyk podkreślił znaczenie „Światowego Dnia Bezpieczeństwa w Pracy”, kładąc nacisk na konieczność ciągłego podnoszenia świadomości i dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na istotę znaczenia daty 28 kwietnia, która jest obchodzona, jako „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” oraz „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”:

„Dzisiejsze wydarzenie to również okazja do przypomnienia, że 28 kwietnia obchodzony jest „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” oraz „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”. To moment, w którym mówiąc o skutecznych sposobach zapewniania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracujących, należy wspomnieć osoby, które w wyniku wypadków przy pracy utraciły zdrowie, lub co gorsza, nie powróciły w ogóle do domu”.

W dniu 26 kwietnia, w ramach obchodów „Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie uczestniczyli w różnych szkoleniach, pełniąc rolę prelegentów.

Pierwsze szkolenie, dotyczące zagrożeń chemicznych występujących w środowisku pracy, miało na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki różnych substancji i procedur postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych. Zakres szkolenia obejmował również ochronę praw pracowników młodocianych, ich uprawnień oraz obowiązków.
W kolejnym szkoleniu, przeprowadzonym dla pracowników operatora energetycznego, inspektor pracy – specjalista, omówił następujące zagadnienia:
 

- konsekwencje błędnego określenia strefy pracy w poleceniu pisemnym w odniesieniu do wypadków porażenia prądem elektrycznym;

- konsekwencje błędnego określenia strefy pracy w zgłoszeniu prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych i związane z tym konsekwencje w odniesieniu do      wypadków porażenia prądem elektrycznym;

- posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w odniesieniu do nowych rodzajów prac eksploatacyjnych naprawy i demontażu określonych w nowym Rozporządzeniu Ministra  Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

- konsekwencje dla poleceniodawcy i dopuszczającego braku określenia w poleceniu pisemnym warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac wynikających z zagrożeń występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

- odpowiedzialność karna i wykroczeniowa poleceniodawcy, dopuszczającego i kierującego zespołem w kontekście nieprawidłowo określonych w poleceniach pisemnych strefy pracy warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac.

Galeria