Dodano: 6 listopada 2023
4:52 minut

Zgodnie z definicją wynikająca z art. 104 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) regulamin pracy jest to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.

Sam regulamin pracy do współczesnego kształtu przeszedł długą ewolucję. Od aktu obejmującego tylko pewne grupy zawodowe (dekrety z 1928 r. regulujące umowę o pracę robotników i umowę o pracę pracowników umysłowych), po powojenne regulacje uchwalane przez załogę przedsiębiorstwa wraz ze związkami zawodowymi, występujące jako np. rady zakładowe, rady robotnicze czy konferencję samorządu robotniczego, aż do obecnego uczestnictwa w jego uzgadnianiu, który przypadł wyłącznie związkom zawodowym. Z kolei w literaturze prawa pracy podkreślano, że wprowadzeniu w życie regulaminu pracy powinna przyświecać idea nadania mu charakteru „konstytucji zakładowej” (W. Szubert), aktu dwustronnego, uchwalanego przez przedstawicieli załogi zakładu pracy. 

Według art. 9 k.p. regulamin pracy stanowi swoiste (charakterystyczne dla gałęzi prawa pracy) źródło prawa, umiejscowione w hierarchii źródeł prawa pracy. Zwrócić uwagę należy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2003 r., SK 37/02 orzekł (przedmiotem skargi konstytucyjnej były statuty jako źródła prawa, ale TK w uzasadnieniu wyroku odniósł się do wszystkich swoistych źródeł prawa pracy wymienionych w art. 9 § 1 k.p.), że przepis ten nadaje postanowieniom zawartym w tych aktach (w tym w regulaminach pracy) moc wiążącą strony stosunku pracy i wyłącznie te strony.

Sformułowanie użyte przez ustawodawcę („organizacja i porządek pracy w procesie pracy”) powoduje, że reguluje on w zasadzie każdy aspekt organizacji i porządku pracy w zakładzie pracy, zarówno ten o charakterze bezpośrednim, jak i pośrednim. Jednak co istotne przepis art. 104 k.p. nie daje podstaw do formowania nowych obowiązków po stronie pracodawcy, jak i pracownika oprócz tych, które określone są w samym Kodeksie pracy. Regulamin może tę materię wyłącznie konkretyzować, doprecyzowując przedmiot świadczenia stron. Podkreślić należy, że regulamin może oprócz elementów obligatoryjnych zawierać również elementy dodatkowe, które zapewnić mogą prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednak aby postanowienia regulaminu pracy miały charakter normatywny (tworzący prawa i obowiązki stron stosunku pracy) musza one mieścić się w określonym przez ustawę zakresie przedmiotowym.

Biorąc powyższe pod uwagę w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej: SN) podkreśla się, że regulamin pracy nie może ingerować w przepisy rangi ustawowej np. wyrok SN z dnia 21 czerwca 2017 r., II PK 197/16. Podobnie wypowiedział się SN w wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r., II PK 194/13 podkreślając, że regulamin pracy nie może ustanawiać dla pracownika zakazu konkurencji (zakazu dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy), gdyż jest to domena ustawy, a sam regulamin ustala jedynie organizację i porządek w procesie pracy.

W art. 104 § 11 k.p. przewidziany został obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wprowadzenie regulaminu pracy jest dobrowolne dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników – art. 104 § 2 k.p. W przypadku jednak pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, na wniosek zakładowej organizacji związkowej pracodawca ma obowiązek wprowadzić w zakładzie regulamin pracy – art. 104 § 3 k.p. Ustawodawca we wszystkich powyższych przypadkach przewidział jednak zastrzeżenie, zgodnie z którym pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu, jeżeli w zakresie odpowiadającym jego treści obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Jednocześnie przy ustalaniu liczby zatrudnionych pracowników uwzględnia się wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy, niezależnie od wymiaru czasu pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy czy rodzaju wykonywanej pracy. Bez znaczenia jest również rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Stąd też w każdym przypadku, gdy pracodawca zatrudnia przejściowo, choćby na krótki okres czasu co najmniej 50 pracowników, po jego stronie powstaje obowiązek wydania regulaminu pracy. W sytuacji gdy zatrudnienie zmniejszy się poniżej 50 pracowników, regulamin pracy obowiązuje nadal. Zwrócić uwagę należy, że zarówno we wskazanym powyżej art. 104 § 3 k.p., jak i art. 1042 k.p. aktywna rola w procesie uzgadniania regulaminu przewidziana jest jedynie dla działającej w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej. Pracodawca zarówno w przypadku złożenia wniosku przez organizację związkową w trybie art. 104 § 3 k.p., jak i generalnie w sytuacji funkcjonowania związku zawodowego w przedsiębiorstwie powinien bez zbędnej zwłoki zainicjować działania zmierzające do uzgodnienia treści regulaminu zgodnie z art. 1042 k.p., a zatem w pierwszej kolejności uzgodnić ze stroną związkową termin na dokonanie uzgodnień regulaminu.

Biorąc pod uwagę, że Kodeks pracy nie przewiduje terminu na uzgodnienie treści regulaminu pracy, może stanowić to potencjalne utrudnienie w jego wydaniu np. przy założeniu przyjęcia przez jedną ze stron taktyki przedłużania czy obstrukcji rozmów. Uważam jednak, że możliwym do zastosowania i jednocześnie właściwym, z punktu widzenia celowości wprowadzenia regulaminu pracy wydaje się być tu termin 30-dniowy.

Wskazówką może tu być brzmienie art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych (dalej: u.z.z.). Podobnie procedura wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), przewiduje 30-dniowy termin na dokonanie przez strony uzgodnień regulaminu.

Więcej na ten temat w artykule Marcina Smolskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w opublikowanym w magazynie „Inspektor Pracy" w numerze 4/2023 do pobrania poniżej.