Dodano: 29 kwietnia 2024
5:16 minut
Otwarcie konferencji przez Pana Jarosława Kowalczyka - Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w Auli Kongresowej Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z okazji obchodów jubileuszu 105-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, miała miejsce ogólnopolska konferencja pod hasłem "Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem zatrudnionych w epoce industrializacji gospodarki 4.0". Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali organizatorzy wydarzenia: Pan Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie oraz dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przywitano zaproszonych gości, w tym Pana Radosława Króla – Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pana Janusza Smolińskiego – Sekretarza Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentującego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczących związków zawodowych, dyrektorów instytucji współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie, partnerów społecznych oraz uczestników wydarzenia.

Wydarzenie rozpoczęto od odczytania listu od Głównego Inspektora Pracy, Pani Minister Katarzyny Łażewskiej - Hrycko, zawierającego ważne przesłanie dotyczące celów i znaczenia konferencji. Pani Minister zwróciła uwagę na aktualność wyzwań stojących przed Państwową Inspekcją Pracy:

 Od 105 lat wyzwania stojące przed Państwową Inspekcją Pracy wciąż pozostają aktualne. Każdego dnia konieczne jest zapewnienie milionom osób pracujących w Polsce godnych warunków zatrudnienia, stosownej płacy czy w skrajnych przypadkach – legalnego zatrudnienia. Nie ulega wątpliwości, że dla zapewnienia przez państwo wymaganych standardów ochrony pracy kluczowe znaczenie ma silna inspekcja pracy. 

Następnie zaprezentowano uczestnikom konferencji i gościom film jubileuszowy "Nowoczesny wymiar ochrony pracy", po którym nastąpiła seria przemówień gości honorowych, w tym Pana Radosława Króla - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pana Janusza Smolińskiego - Sekretarza Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawicieli związków zawodowych i instytucji związanych z bezpieczeństwem pracy. Na ręce Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie przekazano pamiątkowe tabliczki i statuetki oraz listy gratulacyjne.

Pierwszy panel konferencji, w którym moderatorem była Pani redaktor Marta Gołąb – Kocięcka, rozpoczął się od omówienia problematyki bezpieczeństwa pracy w dobie gospodarki 4.0. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki, reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za sferę zatrudnienia, którzy omówili na jakie zagrożenia narażeni będą zatrudnieni oraz jaka będzie rola organów nadzoru w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy. Tematami ich prezentacji były:

- "Szanse i bariery w pozyskaniu dotacji na transformacje przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0” - dr inż. Paweł Mikołajczak, Wydział Nauk Technicznych UWM;

- "Robot kompan jako instrument wsparcia pracowników z niepełnosprawnościami" – dr Katarzyna Jaworska, Wydział Prawa i Administracji UWM;

- "Narażenie na substancje chemiczne i pyły emitowane podczas drukowania 3D" – dr Elżbieta Dobrzyńska, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy;

- "Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu bezpieczeństwa w świetle nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1230/UE w sprawie maszyn" - Włodzimierz Łabanowski, Nadinspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

- "Rozwój elektronizacji usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na przykładzie e-zwolnień lekarskich" - dr Joanna Wojciechowicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie.

W kolejnym panelu, moderowanym przez dr Katarzynę Jaworską, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciele przedsiębiorstw, w których stosowane są innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa oraz ergonomii, zaprezentowali dobre praktyki, które na co dzień wpływają na poprawę warunków pracy. W panelu tym przedstawiono następujące zagadnienia:

- "Digitalizacja i nowe technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem w Michelin" - Justyna Łagowska, Główny Specjalista Bezpieczeństwa w Michelin S.A. oraz Rafał Mierzejek,       Specjalista ds. bezpieczeństwa w Michelin S.A.

- "Bezpieczeństwo chemiczne w przemyśle 4.0" - Małgorzata Sosnowska, Kierownik Działu BHP w Dekorglass Działdowo S.A.

- "Zasady chroniące zdrowie i życie wg Tetra Pak" - Marta Ziejewska, Reprezentant HR ds. Fabryki Tetra Pak

- "Wdrażanie nowoczesnych technologii celem poprawy bezpieczeństwa i ergonomii pracy" - Piotr Kowalewski, Główny Specjalista ds. BHP w ERKO Sp. z o.o. sp. k. oraz Beata Łączyńska, Asystent Zarządu/Pełnomocnik ds. BHP w ERKO Sp. z o.o. sp. k.

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny, moderowany przez dra Łukasza Sztycha, Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, w którym debatowano o przyszłości zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem. W dyskusji udział wzięli prelegenci uczestniczący czynnie we wcześniejszych panelach konferencji.

Istotnym punktem konferencji była strefa networkingowa, w której funkcjonowały stoiska poszczególnych przedsiębiorstw prezentujących swoje rozwiązania w obszarze bhp oraz instytucji współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie, tj. Michelin Sp. z o.o., Tetra Pak, JURGO, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Krajowa, Ochotnicze Hufce Pracy, Ośrodek Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Oprócz możliwości zasięgnięcia porady w zakresie właściwości poszczególnych instytucji,  stanowiło to doskonałą okazję do nawiązania kontaktów oraz wymiany informacji na temat najnowszych inicjatyw i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie było nieodłączną częścią konferencji, pełniąc istotną rolę w promowaniu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Stoisko stanowiło punkt spotkań dla uczestników, gdzie oprócz materiałów wydawniczych, mogli uzyskać cenne informacje oraz konsultacje odnośnie przepisów z zakresu prawa pracy oraz bhp.

Podsumowując, konferencja była podstawą wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, ale także inspirację do dalszych działań mających na celu poprawę warunków pracy w dobie dynamicznej transformacji gospodarczej. Uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty oraz zdobyć nową wiedzę, która będzie pomocna w dalszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.